ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ FINT Cashback (Terms and Conditions)

วิธีการใช้งาน
  1. ซื้อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม
  2. ใช้ FINT แลกวงเงิน Cashback ที่ต้องการภายใน 23.59 น. ของวันที่สร้างรายการคำสั่งซื้อกองทุน
  3. คำสั่งซื้อกองทุนจะต้องมีวันที่รายการมีผล (วันที่ตัดเงินค่าซื้อกองทุน) ไม่เกิน 14 วัน และ กองทุนต้องเข้าสู่แผนของผู้ใช้ไม่เกิน 20 วันจากวันที่แลก FINT
  4. Cashback จะคืนในรูปแบบกองทุนตลาดเงิน เข้าไปยังแผนของคุณ โดยถ้ามีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผน D.I.Y. แผนแรก กรณีที่ไม่มีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผนแรกที่คุณสร้าง กรณีที่แลก Cashback วันที่ 1 - 15 Cashback จะเข้าวันที่ 16 ของเดือนถัดไป, กรณีที่แลก Cashback วันที่ 16 - สิ้นเดือน Cashback จะเข้าสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
  5. * ส่วนลดค่าธรรมเนียมกองทุนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** รายการคำสั่งซื้อที่ถูกนำไปคำนวณ Cashback จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม ลงทุนรับ FINT

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือ FINT ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับ FINNOMENA และมีผู้ดูแลสังกัด FINNOMENA เท่านั้น

2. บริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ ในการแลก Cashback แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายในระยะเวลากิจกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หรือจนกว่าบริษัทจะเปลี่ยนแปลง

3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ FINT เพื่อแลก Cashback ไปแล้ว จะไม่สามารถนำ Cashback แลกกลับเป็น FINT ได้อีก

4. ระยะเวลากิจกรรมจากวันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2566

5. บริษัทจำกัด Cashback สูงสุดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดย Cashback ที่ได้รับจะไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุน ตามที่บริษัทกำหนด

6. การคำนวณ Cashback จะต้องเป็นกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม FINT Cashback เท่านั้น โดยการคำนวณ Cashback จะคำนวณจากค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามที่บริษัทกำหนดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อกองทุนมากกว่าจำนวนวงเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ์แลก Cashback ทางบริษัทจะคำนวณเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ Cashback ในจำนวนที่มากที่สุด

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ cashback กรณีที่แลก Cashback วันที่ 1 - 15 Cashback จะเข้าวันที่ 16 ของเดือนถัดไป, กรณีที่แลก Cashback วันที่ 16 - สิ้นเดือน Cashback จะเข้าสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

8.   เงื่อนไขของกองทุนที่ใช้คำนวณ Cashback ต้องเป็นการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกับวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลก Cashback โดยต้องทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จภายใน 14 วัน และกองทุนที่ทำรายการซื้อนั้นต้องเข้าสู่แผนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่ทำการใช้สิทธิ์แลก Cashback  กรณีที่เป็นคำสั่งซื้อแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) วันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนต้องตรงกับวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการใช้สิทธิ์แลก Cashback

9. กรณีกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทขอยกเว้นการคำนวณ Cashback ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้สิทธิ์

10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การใช้กิจกรรม FINT Cashback ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น โดยธุรกรรมที่ถูกคำนวณ Cashback จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมลงทุนรับ FINT

11. เหรียญ FINT และ Cashback ไม่สามารถ ซื้อ ขาย โอนสิทธิ์ในการรับ cashback ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

12. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม

13. บริษัท จะไม่รับผิดต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก Cashback ที่ได้รับ 

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สุด

15. บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

16. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ connect@fint.finance